ایران هایپلاست
ایران هایپلاست

توضیحات آگهی

قیمت امروز مواد اولیه پلاستیک پتروشیمی
قیمت مواد اولیه ۱۴۰۱/۱۱/۱۸
جهت خرید مواد اولیه پلاستیک به قیمت روز تماس حاصل فرمایید

(1401/11/18)

0035 Bandar emam????36900
Bl3 Bakhtar????36600
Bl3 Marun????36500
Bl3 jam off????
F7000 Mehr????38900
F7000 ilam????37900
F7000 mian doabbo????36600
5110 Arya sasol????39100
5510 Arya sasol????37100
X5 Marun????39000
X5 bakhtar????39000
3840 tabriz????36500
X3 amir kabir kabir????42500
P100  Jam????43500
020 Bandar emam????35000
075 Bandar emam????39000
0190 Arya sasol????34800
2420 kordestan????34500
2426 e02 kordestan????35000
2420 kord off????34000
2420 h Amir kabir????34500
2420 h off????3
2102 tx Laleh????34500
LLD 209 amir kabir????37900
LLD 209 arak????37600
LLD235 f6 Jamoff????
LLD22b02 lorestanOff????36500
LLD22b02 mahabad????37000
✅✅✅
52518 Jam????35600
52518 Off1jam????3
52505 Off2jam????
52b18 Lorestan????35100
Hi500 bandar emam????38800
62n07 Lorestan????34300
6040  Lorestan????34600
62n07 mian doab????!!!!!!!!!!
54b04 Lorestan????36000
5030 sa Lorestan????3
1922 Laleh????39800
1922 Arya sasol????41800
✅✅✅
C30S Marun ????44500
510 L jam ????44000
510 L khomeyn????43000
515   khomeyn????43000
C30j Marun????45000
550 j jam????45500
1102 Xk Rejal????43600
Z30s Marun????45400
552R Marun????44700
552R Jam????45000
552R Arak????44500
✅✅✅
R60  Arak????!!!!!
R40  Arak????90500
440L Jam ????55500
440j  Jam ????53000
548R Jam ????50300
548 t Jam????50000
548 Navid zar shimi????49600
Zr230Navid zarshimi????
Mr230 Marun????68000
Rp340 Marun????48000
Rp340 Jam????50000
Rp345 Jam????50000
Rp210 j Arak????41500
2 X E Arak????55000
Rp270 j????51500
✅✅✅
ABS150 Tabriz????67500
N50 Ghaed basir????82000
7240 Tabriz????45800
1540 Tabriz ????47300
1551Takhte jamshid????45700

قیمت انواع مواد اولیه پلاستیک امروز